WODV in beweging

artistiek beeld silhouetten van mensen

Gaan we de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) 'opknippen' of gaan we juist 'doorpakken'? Een vraag die in 2018 aan de orde kwam bij de evaluatie, vijf jaar na de oprichting. Het bestuur heeft ervoor gekozen om door te pakken. Ook is besloten om de advisering en ondersteuning van de colleges op een iets andere manier in te richten. Zo blijft de WODV in beweging. Dat moet ook wel, want werken voor twee besturen is nu eenmaal ingewikkelder dan werken voor één.

Voorschoten en Wassenaar denken al geruime tijd na over hun bestuurlijke toekomst. Samen zijn zij per 1 januari 2013 een gemeenschappelijke regeling gestart waarin het volledige ambtelijk apparaat van beide gemeenten is ondergebracht: de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV).

Uitgangspunt is dat de gemeenten zelfstandig willen blijven. Maar dat is voor dorpen van deze omvang niet meer zo vanzelfsprekend, en ook een stuk moeilijker dan vroeger. Zo zijn de gemeentelijke opgaven veranderd (denk alleen maar aan alle taken die er in het sociale domein bij zijn gekomen) en ook de bestuurlijke wensen zijn niet meer dezelfde. Door ambtelijk samen te werken in de WODV kunnen Voorschoten en Wassenaar zelfstandig blijven maar hebben ze toch genoeg specialistische kennis in huis.

Voortbestaan gegarandeerd

Om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden, heeft het Dagelijks Bestuur (bestaande uit de twee burgemeesters en een wethouder uit iedere gemeente) in 2018 aan de directeur van de WODV gevraagd om twee uiterste toekomstscenario's uit te werken, te weten het scenario 'doorknippen' (Voorschoten en Wassenaar ieder weer een eigen organisatie) en het scenario 'doorpakken' (WODV blijft bestaan).

De keuze is gevallen op 'doorpakken'. Wel met een sterkere oriëntatie van beide gemeenten op de regio, meer ruimte voor maatwerk en het verder ontwikkelen van de WODV, zowel kwalitatief als organisatorisch. Het voortbestaan van de WODV is daarmee gegarandeerd.

Daarom WODV

De ambtelijke samenvoeging tot de WODV is in 2013 uitgevoerd om 'een stevige, flexibele en toekomstbestendige ambtelijke organisatie te maken die in staat is de opdrachten van beide gemeentebesturen goed uit te voeren voor een redelijke prijs'. Het beoogd effect van de ambtelijke samenvoeging was om sterker, beter en goedkoper te worden: minder kwetsbaar, met een betere dienstverlening en 'minder meerkosten'. Het doel van de samenvoeging was bovendien voldoende bestuurskracht in beide gemeenten te creëren voor de toekomst.

‘Wij willen vooruit’

Wat zijn onze uitdagingen en ambities? Pauline Bouvy-Koene (burgemeester van Voorschoten) en Leendert de Lange (burgemeester van Wassenaar) over hun wensen voor de toekomst en waarom samenwerken juist nu nodig is.

WODV in cijfers

Wat wij bieden

Werken bij de WODV is werken voor een ambitieuze jonge organisatie. Een organisatie waar veel ruimte is voor eigen inbreng, waar de deuren open staan en informele omgangsvormen gewoon zijn. Het is ook een organisatie waar je je kunt ontwikkelen, waar in jou geïnvesteerd wordt en volop doorgroeimogelijkheden zijn. Naast een prettige en uitdagende werkomgeving, kun je bij de WODV rekenen op een goed salaris en, niet te vergeten, prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Zelf kiezen

Onze werknemers hebben een ruim individueel keuzebudget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt zelf beslissen wanneer je dit budget of een deel daarvan wil laten uitbetalen. Natuurlijk heb je ook vakantiedagen. Mocht dit niet genoeg zijn, dan kun je extra vakantiedagen kopen. Of, als je er te veel hebt, verkopen.

Vakmanschap

De WODV vindt het belangrijk dat medewerkers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Ervaring opdoen, verdiepen, je horizon verbreden of verder doorgroeien; er zijn volop opleidingsmogelijkheden. Want wij vinden jouw werk en de ontwikkeling van jouw professionaliteit belangrijk.

Werkplezier

Werkplezier is een groot goed. De WODV heeft daarom niet alleen aandacht voor professionele ontwikkeling maar ook voor persoonlijke ontwikkeling. Onze 'eigen' Studio Duivenvoorde voorziet daarin met tal van workshops, lezingen en activiteiten. Over mindful werken bijvoorbeeld, of het voeren van een moeilijk gesprek. Maar ook excursies naar bijvoorbeeld de verschillende gemeentelijke projecten of de boorschacht van de nieuwe Rijnlandroute. Zo leer je het werkgebied nog beter kennen en maak je je collega's ook eens op een andere manier mee.

Welzijn

De WODV streeft naar een goede balans tussen werk en privé. Flexibele werktijden en thuis werken behoren tot de mogelijkheden. Ook bieden wij de ruimte voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. En mocht er een bepaalde periode meer nodig zijn om de balans gezond te houden, dan denkt onze P&O-afdeling graag met je mee.

Vanzelfsprekend heeft de WODV ook een prima pensioenregeling (ABP), een collectiviteitskorting op de ziektekostenpremie en een tegemoetkoming in de premiekosten van 168 euro per jaar, voor de aanvullende verzekering. En – niet te vergeten - is er een sportbijdrage van 300 euro per jaar.

De uitrusting

Bij de baan horen ook spullen om het werk uit te kunnen voeren. Bij de WODV is dat onder andere een hybride laptop en een smartphone.

Het Bestuur

WODV wordt vertegenwoordigd door het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Het Algemeen Bestuur van de WODV bestaat uit de beide voltallige colleges van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. De voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur is mevrouw P. J. Bouvy-Koene.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als het noodzakelijk of gewenst is. Dat is wanneer de voorzitter of het Dagelijks Bestuur het nodig acht, of indien ten minste een vijfde van het aantal zitting hebbende leden van het AB schriftelijk, met opgave van redenen, daarom verzoekt.

Leden van het AB zijn: Mevrouw P. J Bouvy-Koene (voorzitter), de heer L. de Lange, mevrouw E. Spil, de P. de Bruijn, de heer M. Cramwinckel, mevrouw L. de Ridder, de heer H. Schokker, de heer C. Wassenaar, mevrouw I. Zweerts-de Jong, mevrouw C. Klaver Bouman.

Vergaderplanning 2020:

  • 3 maart 2020 | 16.30 uur | Gemeentehuis Voorschoten
  • 7 april 2020 | 16.30 uur | Gemeentehuis Voorschoten
  • 7 juli 2020 | 15:00 uur | Raadhuis De Paauw Wassenaar
  • 6 oktober 2020 | 16.30 uur | Gemeentekantoor Wassenaar
  • 8 december 2020 | 16.30 uur | Gemeentekantoor Wassenaar

Dagelijks bestuur

Leden van het Dagelijks Bestuur zijn: mevrouw P.J. Bouvy-Koene (voorzitter), de heer L. de Lange, de heer M. Cramwinckel, mevrouw I. Zweerts de Jong.

Directie

De directeur, J.J. Westhoek, heeft de dagelijkse leiding en richt zich op de werkorganisatie. De directeur vormt samen met de afdelingshoofden het managementteam. De directeur treedt op als WOR (Wet op de ondernemingsraden)-bestuurder en voert als zodanig het overleg met de ondernemingsraad.